Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen

de medezeggenschapsraad

de medezeggenschapsraad (MR) in het kort

De medezeggenschapsraad (MR) kunnen we vergelijken met de ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen directie enerzijds en ouders en leerkrachten anderzijds. De MR van de Startbaan bestaat uit zes leden, waarvan er drie uit en door de oudergeleding gekozen zijn en drie uit en door het team. Het klimaat van De Startbaan kenmerkt zich door een direct open en menselijk contact. In dat klimaat past een MR waarin overleg wordt gevoerd met als resultaat een transparant beleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals: 

  • personeelsbeleid 
  • begroting van de school
  • lesmethoden
  • schoolplan en schoolgids
  • zorgplan
  • ICT-plan
  • formatie klassen
  • vakantierooster / studiedagen

De MR adviseert de directie bij deze schoolzaken en heeft bij een aantal punten instemmingsrecht.

agenda

vanuit de MR

mededelingen

wie, wanneer en wat

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De vergaderdata staan in de agenda van de MR op deze site en in de jaarkalender van de school. Voor vragen en / of opmerkingen kunt u bij de MR-leden zelf terecht of u kunt mailen naar: mr@destartbaan.org
 
In de MR van De Startbaan zitten de volgende leden.
 
Namens de ouders
Remco Heijstee
Danielle Zwanenburg
Eric van der Zwart
Marieke Vink
 
Namens het team:
Petra Pennings
(leerkracht groep 1/2a)
Patricia van Seggelen
(leerkracht groep 3) 
José Pouwels
(leerkracht groep 3)
 
 
de medezeggenschapsraad