Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
het schoolprofiel

Het schoolprofiel

Identiteit

De Startbaan is een katholieke basisschool.  Op onze school wordt niet alleen aandacht besteed aan het Christendom in het bijzonder, maar ook aan de overige grote godsdiensten (als: het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Jodendom en de Islam) in het algemeen. Godsdienstonderwijs levert - naast een bijdrage aan de algemene ontwikkeling van het kind - ook een waardevolle bijdrage aan het uitgroeien tot een sociaal en maatschappelijk betrokken persoon.

Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn hierbij kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.

Onze school heeft een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind - ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging - bij ons van harte welkom is.

Op De Startbaan is aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Hiermee legt de school onder meer een stevige sociale, emotionele, motorische en cognitieve basis, waarmee de kinderen vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Kansen en mogelijkheden, waarbij wij voor onze kinderen een gezonde en gelukkige toekomst wensen.

Maar wensen is - als het om de toekomst van onze kinderen gaat - niet voldoende. De kwaliteit van deze toekomst bepalen wij op dit moment, in het hier en nu. Wanneer de aarde straks niet meer kan voldoen aan onze levensbehoeften, is er van een gezonde en gelukkige toekomst voor onze kinderen wellicht geen sprake. Een groeiend bewustzijn en toenemend verantwoordelijkheidsgevoel - door te weten, te ervaren en te doen - maakt dat er bij ons meer zorg en aandacht is voor mens en milieu (duurzaamheid). Daarom op onze school ‘leren met hoofd, hart en handen’. De toekomst van onze kinderen is het waard!

Pedagogisch klimaat

Grote waarde wordt gehecht aan een veilig klimaat, waarbinnen de kinderen optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen tot ‘wat zij wensen te zijn in de toekomst’. Dit pedagogisch klimaat wordt op De Startbaan gekenmerkt door:

·         een sfeer van onderlinge verbondenheid

·         een gevoel van vertrouwen, (sociale) veiligheid, openheid en welzijn

·         waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten)

·         ruimte voor autonomie / zelfstandigheid

·         een kader van structuur en duidelijkheid

·         een ordelijke (onderwijs)omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren

·         ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste resultaat voor onze kinderen

Didactisch handelen

Onderwijs op De Startbaan sluit aan bij de mogelijkheden van het kind. Met een rijk, methodisch onderwijsaanbod - waarbij alle vormingsgebieden aan bod komen en waarbinnen (indien nodig) differentiatie plaatsvindt  - wordt bij de kinderen een brede ontwikkelingsbasis gelegd. Een breed spectrale aanpak, waarbij de kinderen optimaal de kans krijgen - met hoofd, hart en handen - hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar autonomie / zelfstandigheid. Zij krijgen opdrachten en het vertrouwen zelf naar goede oplossingen te zoeken. Er worden duidelijke kaders gesteld (regels en afspraken) bij het maken van de opdrachten, het volgen van de instructies, het zelfstandig werken en de rust in de groep / school. Dit biedt de kinderen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen ontwikkelen en leren verantwoordelijkheid te dragen.

De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig begeleid en vastgelegd door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleider (IB-er). Zij zijn de actieve begeleiders in het leerproces van de kinderen. Zij leggen uit, prikkelen, stimuleren, complimenteren, stellen grenzen, controleren en dagen uit.

Samenwerking

Als school kunnen wij veel op onderwijskundig gebied. Maar alleen in samenwerking met anderen, kunnen wij door het bundelen van krachten, komen tot een nog beter (het beste!) resultaat voor onze kinderen. Bij deze bundeling van krachten vinden wij onze samenwerkingspartners niet alleen bij (groot)ouders en verzorgers, maar ook bij externe organisaties actief binnen de buurt en op gedeeld maatschappelijk vlak.